REGULAMIN
 

w trybie art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 

 

§ 1 
 

Informacje ogólne
 

1. Sprzedawcą w sklepie internetowym www.creativegear.pl oraz www.sklep.asgpoznan.pl jest Kamil Kobylarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Creative Gear – Kamil Kobylarek, z siedzibą w Luboniu przy ul. Długiej 75, NIP: 783-167-32-25,  Regon: 302517005
 

2. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym  www.creativegear.pl lub www.sklep.asgpoznan.pl.

3. Sklep – oznacza sklep internetowy Creative Gear prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem  www.creativegear.pl lub www.sklep.asgpoznan.pl.

4. Oferta towarów zawartych na stronie internetowej Sklepu obowiązuje na terenie Polski i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 

5. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 

6. Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
 

7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
 

 

§ 2 
 

Zamówienia
 

1. Zamówienia przyjmowane są:

- poprzez zamówienie towarów w sklepie internetowym,

- telefonicznie pod nr telefonu 530844638     

 

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 

3. Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.
 

4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki i jest wysyłana wraz z przesyłką.
 

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu 530844638. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bądź też wycofania towaru z oferty. W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail i może zrezygnować z zamówienia.
 

8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na karcie zamówienia.


9. Wybierając Pocztę Polską jako sposób dostawy towaru udzielasz nam automatycznie jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy pocztą polską o świadczeniu usług pocztowych w twoim

10. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 KC. Za konsumenta uważa się bowiem osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 

11. W przypadku zakupu wiatrówki, kupujący musi być osobą pełnoletnią. Dlatego przy zakupie wiatrówek wymagane jest podanie w formularzu zamówienia - numeru PESEL kupującego.
 

 

§ 3 

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni roboczych. Towar najczęściej znajduję sie u kilenta po około 2-3 tygodniach.

 

2. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego towaru indywidualnie.
 

3. Realizacja zamówienia  następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta ceny wraz ze wszystkimi opłatami, uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży towaru, jeśli z przyczyn od niego niezależnych stanie się on niedostępny w magazynach sprzedającego i dystrybutorów np. z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu.
 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 

6.  Sprzedawca realizuje przesyłki międzynarodowe. Szczegóły takich przesyłek ustalana są indywidualnie.
 

7. Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
 

 

§ 4 

Zwroty towarów

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. 

2. Zwracany towar odsyła Klient na swój koszt na adres Sprzedawcy: 62-030 Luboń, ul. Długa 75, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą i dopiskiem „zwrot sklep internetowy”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w pkt 1 oryginał i kopia faktury korygującej lub kopia paragonu z naniesioną korektą zostają wysłane do klienta pocztą. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku faktury VAT przelew ten następuje po otrzymaniu od Klienta odesłanej podpisanej kopii faktury korygującej
 

3. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
 

4. Przesyłki zwrotne za pobraniem, nie będą odbierane.
 

 

§ 5 
 

Reklamacje
 

1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w powyższej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres: 62-030 Luboń, ul. Długa 75 z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: sklep@creativegear.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki  za pobraniem nie będą odbierane.
 

4. Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiony towar, nowy pełnowartościowy towar, zwrot gotówki. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.


5.W przypadku własnoręcznego montażu jakichkolwiek części mechanicznych Gearboxa repliki ASG (Zębatki, tłok, zestaw cylindra, szkielet GB, łożyska itd), firma Creative Gear nie ponosi odpowiedzialności za taki montaż, co równa się to z utratą gwarancji na daną część.

Gwarancja jest ważna wtedy, gdy dana część GB została założona przez nasz serwis.

 

6. Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem. Reklamowany towar przesyłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 

7. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis niezgodności towaru z umową oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu.
 

7. Obowiązek dostarczenia/przesłania reklamowanego towaru do sklepu spoczywa na kliencie. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest na koszt sprzedawcy.
 

8. Części uszkodzone na wskutek niewłaściwego montażu nie podlegają reklamacji.
 

9.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika koszty transportu i serwisu pokrywa klient.
 

 

§ 6 
 

Ochrona prywatności i inne prawa
 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 

2. Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu w jakim zostały udostępnione(wystawienie faktury). Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Zgodnie z ww. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,  Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 

 

§ 7
 

 

Postanowienia końcowe
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy a uniemożliwiającymi prawidłowe przeprowadzenie transakcji, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności: brakiem lub nieprawidłowością transmisji, opóźnieniem, przerwą lub awarią sieci Internet lub jej części, awarią sieci energetycznej, huraganem, pożarem, powodzią, strajkiem, itp.